ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CERATI B.V.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Gebruiker: de besloten vennootschap Cerati B.V. gevestigd te Vriezenveen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74377299.

1.2       Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie gebruiker een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

1.3       Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen gebruiker en de klant tot stand komt, waaronder overeenkomsten tot levering van zaken, tot advisering en bemiddeling, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomsten.

1.4       Zaken: alle goederen en materialen die onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder mede begrepen tegels, natuursteen, lijm en aanverwante goederen.

1.5       Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij bij welke gebruiker voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen is verzekerd en bij welke gebruiker aanspraak kan maken op een uitkering.

 

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, leverantie en overige verbintenissen tussen gebruiker en de klant, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van gebruiker  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden worden ingeschakeld.

2.3       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van gebruiker en haar directie, almede alle personen die voor gebruiker werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten gebruiker aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.4       Aanvullingen of afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door gebruiker schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

2.5       Indien gebruiker bij enige overeenkomst een afwijking op deze algemene voorwaarden met de klant heeft gemaakt, kan de klant zich daar bij een latere overeenkomst nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.6       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7       Gebruiker is nimmer gebonden aan van gebruiker afwijkende voorwaarden, ook niet indien gebruiker deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.

2.8       Het hiervoor bepaalde kan uitsluitend opzij worden gezet indien gebruiker na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de algemene voorwaarden van de klant toepasselijk zijn.

2.9       Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de algemene voorwaarden van de klant toepasselijk zijn, prevaleren de voorwaarden van gebruiker bij strijdigheid van één of meer bepalingen.

2.10     Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.11     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.12     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie eveneens te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.13     Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 3 – OFFERTE EN AANBIEDINGEN

3.1       Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.2       Tenzij schriftelijk bevestigd, bindt een aanbieding gebruiker niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.3       Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.4       Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5       De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6       Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden waarover gebruiker beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan, zoals de prijzen van zaken, materialen en grondstoffen, lonen en sociale lasten, de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, assurantiepremies en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake van de zaken en het vervoer daarvan die direct of indirect van gebruiker worden geheven c.q. door derden ten laste van gebruiker worden gebracht. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot deze gegevens en omstandigheden waarop gebruiker zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes en aanbiedingen, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin gebruiker haar materialen koopt dan wel waarin de door gebruiker te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer van de genoemde factoren de opslagen van gebruiker veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het uitbrengen van de offerte en/of aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is gebruiker bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen en derhalve de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen, zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

3.7       Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot uitvoering en/of levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen opdrachten en/of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders, opdrachten en nabestellingen.

 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1       De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst door de klant van de door gebruiker gedane aanbieding en nadat gebruiker deze schriftelijk heeft bevestigd, of indien door gebruiker uitvoering wordt gegeven aan een order.

4.2       De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen indien de klant de zaken na levering accepteert en/of op het tijdstip dat gebruiker een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden.

4.3       Met de hiervoor onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde (rechts)handeling aanvaart de klant tevens de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van gebruiker en de ter zake verzonden factuur.

4.4       Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

ARTIKEL 5 – VERTEGENWOORDIGING

  • Overeenkomsten aangegaan in naam van gebruiker verbinden gebruiker slechts indien zij door de daartoe bevoegde persoon, al dan niet middels schriftelijke volmacht, zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te geschieden.
  • Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts gebruiker zich beroepen.

 

ARTIKEL 6 – LEVERINGSTERMIJNEN

6.2       Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van de zaken vanaf (het magazijn van) gebruiker door de zaken ter beschikking te stellen.

6.2       Komen gebruiker en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van de zaken onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant meegedeelde condities. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

6.2       Indien gebruiker een termijn voor uitvoering van de overeenkomst en/of levering van bepaalde zaken heeft opgegeven, dan is deze indicatief. Een overeengekomen of opgegeven termijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim aan de zijde van gebruiker intreedt. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst en/of zorg te dragen voor de levering.

6.3       Indien gebruiker gegevens behoeft van de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de levertijd eerst aan nadat de klant deze gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6.2       De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

6.3       Indien de klant de afname weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico van de klant nadat gebruiker de klant hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval het factuurbedrag en alle aanvullende kosten, waaronder die voor transport en opslag, direct verschuldigd zijn, derhalve zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

 

ARTIKEL 7 – UITVOERING

7.1       Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.

7.2       Tengevolge van de aard van het bedrijf en de zaken is gebruiker in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden (zoals de toeleveranciers, transporteurs, post, douaneautoriteiten en andere instanties evenals de productiecapaciteit en voorraden van toeleveranciers), zodat gebruiker niet kan garanderen dat geplaatste opdrachten c.q. orders volledig en tijdig kunnen worden uitgevoerd.

7.3       De door gebruiker opgegeven (af)levertijden en aantallen gelden steeds als indicatief en als bij benadering en niet als fatale termijn. Schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de overeenkomst of afwijking in aantallen is gebruiker nimmer verschuldigd.

7.4       Het staat de gebruiker vrij de opdracht en/of leveringen in gedeelten te laten geschieden, welke aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De klant is dan verplicht deze te betalen overeenkomstig artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

7.3       Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.2       Indien de leveringen in gedeelten geschieden, kan gebruiker leveringen van die gedeelten die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande leveringen schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6       Gebruiker heeft het recht werkzaamheden en/of leveranties te laten verrichten door derden.

7.7       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en/of levering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of levering.

7.8       Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen gebruiker bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van gebruiker op en is voor de klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te leveren zaken.

 

ARTIKEL 8 – PRIJZEN

8.1       Alle prijzen zijn exclusief BTW.

8.2       Gebruiker heeft het recht de kosten van het maken van kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. aan de klant in rekening te brengen.

8.3       Indien na het aanvaarden van de opdracht en/of order de prijzen van materialen en grondstoffen, lonen en sociale lasten, kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, assurantiepremies en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake van de zaken en het vervoer daarvan die direct of indirect van gebruiker worden geheven c.q. door derden ten laste van gebruiker worden gebracht, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin gebruiker haar materialen koopt dan wel de door gebruiker te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer van de genoemde factoren de opslagen van gebruiker veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden van de opdracht en/of order te voorziene omstandigheden, is gebruiker gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht/order overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen.

8.4       De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de klant onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 9 – HOEVEELHEDEN EN KWALITEIT

9.1       De aantallen van de zaken worden aangegeven per vierkante of strekkende meter of per andere             aangegeven eenheid.

9.2       Onder één vierkante of strekkende meter van de zaken, wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal.

9.3       Een bij de aflevering van de zaken verstrekte afleverbon, pakbon, vrachtbrief of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de klant zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan gebruiker meldt.

9.4       Ook al meldt de klant tijdig aan de gebruiker dat hem minder is geleverd dan op het in het derde lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

9.5       Is aan de klant een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond en is deze niet bindend voor gebruiker, zodat nuance, kleur- en structuurverschillen alsmede verschillen in dikte toelaatbaar zijn.

9.6       De in de catalogi, aanbieding, advertenties en prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, dikte, hardheid, gewichten of omschrijvingen zijn slechts als aanduiding getoond en deze zijn niet bindend voor gebruiker.

9.7       Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn en zijn deze niet bindend voor gebruiker.

9.8       Bij aflevering en vóór verwerking of montage dienen de zaken direct door de klant grondig te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen twee (2) dagen schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten voorzien van bewijsstukken, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Een en ander tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.9       Terstond na de oplevering van de verrichte werkzaamheden c.q. het werk dient de klant deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten voorzien van bewijsstukken, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Een en ander tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.10     Een niet zichtbaar gebrek dient de klant terstond na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen, maar in ieder geval binnen één maand na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.

9.11     Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de afleverbon, pakbon, vrachtbrief of soortgelijk document te worden genoteerd en aan gebruiker schriftelijk te worden gemeld.

9.12     Het bewijs van tijdige melding rust steeds bij de klant.

9.13     De gehele partij zaken of een zaak daaruit, waartegen de klant aanmerkingen heeft gemaakt, moet totdat gebruiker deze aanmerkingen heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van levering, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden, zulks op straffe van verlies van eventuele aanspraken.

9.14     Indien de klant volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

9.15     Indien de klant ingevolge de vorige leden tijdig heeft geklaagd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van het geleverde werk en/of de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

9.16     Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in de uitvoering van de opdracht en/of aan een geleverde zaak, dan is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 15 en 16 van deze algemene voorwaarden.

9.17     Indien van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.18     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan aan de zijde van gebruiker, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 10 ANNULERING EN RETOURZENDINGEN

10.1     De klant kan de opdracht tot levering van zaken op bestelling niet annuleren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of wanneer zich een omstandigheid voordoet zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze algemene voorwaarden. Annulering van overige opdrachten en/of zaken kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder verschuldigdheid van een vergoeding van 25% van de (verkoop)prijs bij annulering voor 8 weken voor de afgesproken dag van levering, 50% van de (verkoop)prijs bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag van levering, 75% van de (verkoop)prijs bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag van levering en 100% van de (verkoop)prijs bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken dag van levering.

10.2     Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen en dan binnen 3 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete en schone verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.

10.3     Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is vervuild of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Datzelfde geldt voor zaken die gebruiker niet meer in voorraad houdt en zaken op bestelling.

 

ARTIKEL 11 RISICO-OVERGANG

11.1     Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze zaken aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat de klant daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.2     Indien gebruiker en de klant levering aan het adres van de klant overeenkomen, dan is het risico tijdens transport, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1     Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken totdat de klant aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan gebruiker verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan, tevens zowel uit eerdere als latere met gebruiker gesloten gelijksoortige overeenkomsten.

12.2     In geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde zaken door of bij de klant, verkrijgt gebruiker het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane goederen dan wel van de samengestelde goederen en wel voor de waarde van de geleverde zaken.

12.3     Door gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 en 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruik. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.4     Bij niet-nakoming door de klant van enigerlei verplichting tegenover gebruiker is gebruiker gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.

12.5     Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van gebruiker. De klant staat er voor in dat een beslag op de zaken direct wordt opgeheven.

12.6     De klant is verplicht gebruiker direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

12.7     In zijn algemeenheid dient de klant steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.

12.8     De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de klant zich er jegens gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

12.9     Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen, waarbij de klant reeds nu de verplichting op zich neemt aan gebruiker alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 15% van het factuurbedrag voor elke dag dat de klant in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

 

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

13.1     Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–     de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–     na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;

–     de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–     door vertraging aan de zijde van de klant niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

13.2     De klant is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt. Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft gebruiker het recht zodra de klant in verzuim is schadevergoeding te vorderen vanwege de door haar als gevolg van de tekortkoming direct en indirect geleden schade.

13.3     Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.

13.4     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.5     Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.6     Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

13.7     Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

13.8     In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen één maand is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van gebruiker op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13.9     Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

13.10   Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

14.1     Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in het bedrijf van opdrachtnemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging i.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten schuld van gebruiker, de benodigde zaken, (hulp)materialen, grondstoffen of onderdelen welke gebruiker van derden betrekt, gebruiker niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, heeft gebruiker het recht de levering van de materialen op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt.

14.2     Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde gedeelte. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is gebruiker niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

14.3     Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 15 – GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

15.1     De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van en levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

15.2     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt onverkort voor de door gebruiker te verrichten werkzaamheden.

15.3     Met betrekking tot de navolgende zaken kan gezien haar aard door gebruiker nimmer garantie worden gegeven of door de klant een beroep op reclame c.q. een toerekenbare tekortkoming gedaan worden:

– kleurafwijkingen;

– producten die reeds zijn ver- of bewerkt;

– tintverschil tussen zogenaamde uni en bijpassende decortegels;

– verschil in kleurnuance en structuur bij tegels;

– het optreden van haarscheuren;

15.4     Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen, natuursteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan, zodat een dergelijke afwijking in dikte geen grond voor afkeuring of schadevergoeding geeft.

15.5     Gebruiker staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande leveringen.

15.6     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

15.7     Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

15.8     Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie kan ook enkel een beroep worden gedaan, voor zover ter zake het gebrek door de klant tijdig is geklaagd, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

15.9     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

15.10   De garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de klant. Nakoming door gebruiker van de garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft voldaan.

15.11   Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

15.12   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

16.1     Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

16.3     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud e.d.

16.4     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

–     onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

–     onzorgvuldig gedrag van de klant en/of diens personeel en/of andere door de klant ingeschakelde personen;

–     schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de klant verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen e.d. De klant vrijwaart gebruiker ter zake;

–     een ander in artikel 15.9 genoemde situatie.

16.5     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of materialen, werking van de ondergrond of gebreken daarin, verontreiniging of andere gebreken in of aan door de klant gebruikte materialen.

16.6     Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de klant of derden, buiten gebruiker om herstel- of onderhoudswerkzaamheden verrichten. Evenmin aanvaardt gebruiker aansprakelijkheid in geval zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht van een door de klant of diens opdrachtgever aangestelde deskundige geschieden.

16.7     Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.8     De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

16.9     Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

16.10   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.11   Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingschade, waterschade, milieuschade en bedrijfsschade zoals schade door bedrijfsstagnatie die de klant ter zake (het gebruik van) de zaak mocht lijden.

16.12   Ook wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, wordt de aansprakelijkheid van gebruiker enkel beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

16.13   Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

16.14   Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht is aan een eventuele verplichting van gebruiker tot schadevergoeding, indien niet tijdig, gebrekkig of niet volledig wordt geleverd, geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd of indien levering niet mogelijk is door betaling van een bedrag van ten hoogste de overeengekomen prijs.

16.15   In alle gevallen dient gebruiker schriftelijk aansprakelijk te worden gesteld binnen één jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.

16.16   het gestelde in dit artikel is niet van toepassing indien aan de zijde van gebruiker sprake is van opzet of grove schuld bij het ontstaan van de schade.

 

 

 

 

ARTIKEL 17 – VRIJWARING

  • De klant vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen of uit de wet voortvloeien.
  • Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 

ARTIKEL 18 – BETALING

18.1     Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot, dan wel indien overeengekomen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke benaming ook, mogen nimmer in mindering worden gebracht.

18.2     Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

18.3     De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan gebruiker verschuldigde, noch is het de klant toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens gebruiker opschort.

18.4     Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken dan wel voor het vaststellen van prijzen voor nadere orders.

18.5     Indien de klant de zaken niet op in het leveringsschema c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de klant, terwijl gebruiker de betaling van de opgeslagen goederen kan vorderen.

18.6     Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd het gebruiker toekomende recht van opschorting van haar verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen.

18.7     Bij overschrijding van de betalingstermijn verbeurt de klant een vertragingsrente van twee (2) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de klant zijn voorts alle kosten van inning van de niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 200,–.

18.8     Voor zover gebruiker voor de inning van bedragen rechtskundige hulp nodig heeft en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de klant ook dat meerdere verschuldigd.

18.9     De volledige prijs c.q. factuurbedrag zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:

a    indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, de schuldsanering van toepassing wordt verklaard, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling of onder bewindstelling is aanhangig gemaakt;

b    enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de klant wordt gelegd;

c    bij overlijden van de klant of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;

d    indien de klant in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt, indien de klant een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is.

18.10   Een betaling door de klant strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

 

ARTIKEL 19 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

19.1     Het is gebruiker toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

ARTIKEL 20 – INDUSTRIELE EIGENDOM

20.1     De eigendom van en alle rechten op industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, handboeken en/of documentatie, alsmede alle overige werken blijven te allen tijde bij gebruiker. De klant is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht c.q. order niet wordt verleend c.q. verstrekt, zullen deze bescheiden op verzoek van gebruiker terstond aan gebruiker worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 21 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

21.1     Geschillen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel.

21.2     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

21.3     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.